PM för medlemmar IFK

PM för medlemmar

 

Gäller fr. o. m. 2011-03-23

Uppdaterad med nya medlemsavgifiter 2023-12-13.

Historik

Föreningen bildades den 1 januari 1990. Föreningen var tidigare en sektion inom IFK Linköping, stiftad den 16 maj 1913 under namnet IK Forward med namnbyte 1927.

Klubbens målsättning

Föreningen skall bedriva följande idrotter:
Orientering till fots, på skidor och på cykel.Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens verksamhetsidé". Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopningsfri idrott.

Avgifter

Från och med 2001 tävlar vi, tillsammans med OK Skogsströvarna, för den gemensamma tävlingsklubben OK Roxen.

Årsavgiften består av tre delar. En medlemsavgift i IFK Linköping, en medlemsavgift i OK Roxen samt en tävlingsavgift. Medlemsavgiften i OK Roxen gäller alla tävlingsaktiva och betalas via IFK.

Avgifter IFK Linköping OK Roxen Summa
Ungdom t.o.m 20 år 150:- 50:- 200;-
Medlemsavgift 21 år och äldre 300:- 100:- 400;-
Familj (vuxna och barn upp till 20 år bosatta på samma adress) 600:- 200:- 800:-

Medlem som deltar på klubbens träningar erlägger medlemsavgift till både IFK Linköping och OK Roxen. 

 • 26 år och äldre: betalar hela tävlingsavgiften upp till max 1800:-            därefter betalar man 50 % av avgiften.
 • 17–25 år: betalar hela tävlingsavgiften upp till max 600:- /år. 
 • För barn och ungdomar (t.o.m. 16 år) betalar IFK tävlingsavgifterna.

Tävlingsavgift utgår ej för stafetter samordnade av OK Roxen.

 • För tävlingar där medlemmen anmält men ej startat, betalar medlemmen anmälningsavgiften.
  Vid efteranmälan med förhöjd avgift betalas merkostnad av medlemmen.
 • För tävlingar utom Sverige betalar medlem själv anmälningsavgift.
 • Avgiftsbelagda tjänster såsom fältlunch som kan bokas i Eventor (utöver anmälningsavgift) betalas av medlemmen.
 • O-Ringen betalas av medlemmen själv.

Medlemsavgiften skall vara erlagd senast 31 mars.
Avgift erlagd av ny medlem efter 30 november gäller även det kommande året.

Genom medlemskap samtycker medlemmen till att ingå i föreningens erforderliga register. T.ex. medlemsregistre, start- och resultatlistor på Internet.

Tävlingsdeltagande

Tävlingsdeltagande sker i tävlingsklubben OK Roxen. För att kunna deltaga i tävlingar för OK Roxen måste medlemsavgift vara erlagd till OK Roxen enligt ovan.
För att IFK skall betala anmälningsavgift enligt ovan krävs medlemskap i IFK också.

I övrigt se OK Roxens PM

Elektronisk stämpling

Se OK Roxens PM

Reseersättningar

Se OK Roxens PM

Kurser

Klubben betalar kursavgiften vid deltagande i av klubben beslutade kurser.
Reseersättning utgår med 18 kr/mil.

Läger, tävlingsresor

Vid deltagande i för och eftersäsongsläger betalar klubben allt.

Vid deltagande i Rikslägret betalar klubben hälften.

Om inget annat fastställs under året så betalas övriga läger till 100% av deltagaren.

Representation på GM- och SM

Se OK Roxens PM.

Träningsverksamhet

Ingen reseersättning utgår vid deltagande i träningsarrangemang. Deltagarna betalar i förekommande fall direkt till chauffören.

Köp av utrustning

Medlem kan köpa tävlings- och träningskläder till subventionerat pris som bestäms av styrelsen.

Försäkringar

Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade i Folksam. Försäkringen gäller i samband med träning och tävling samt färd till och från tävling och träning. Den gäller också under vistelsetid på annan ort under tävling. Kontaktman är kassören.

Ledare, funktionärer, tränare o dyl omfattas av RFs grundförsäkring. Denna gäller olycksfall som inträffar under utförande av uppdrag för klubben samt resa till och från uppdraget.
Klubbens egendom är försäkrad i SalusAnsvar.

Klubbinformation

Information lämnas på följande sätt:

 • Varje medlem erhåller ett informationsblad när styrelse eller kommitté vill informera i speciella fall.
 • Övrig information, träningsprogram m m, lämnas på IFK:s hemsida. Information att hämta finns även på OK Roxens hemsida.
 • Klubbens hemsida på Internet har adress http://www.ifklinkos.se/

Klubblokalen

Klubblokalen är i första hand avsedd för medlemmarna. Medlem kan erhålla nyckel mot en depositionsavgift på 75 kr.

Klubblokalen kan hyras ut.

Övrigt

Allt klubbarbete sker ideellt. Funktionärer och ledare erhåller inga arvoden. Funktionärer och ledare erhåller inga reseersättningar om inte styrelsen beslutar annat.

Det åligger medlem att hjälpa till i klubbarbetet, särskilt vid klubbens arrangemang.